Bredsjö Iron Works
Photo: Mats Larsson

Tidigare publikationer

Böcker

Kapitel

Artiklar i tidskrifter

Konferenspapper

Uppsala Papers in Financial and Business History

Publications by UCBH

News

 

 

Tables and chairs under the hammer. Second-hand consumption of furniture
in eighteenth and nineteenth century Sweden

Sofia Murhem, Göran Ulväng & Kristina Lilja

In this article the furniture auctions in Stockholm and Enköping and the surrounding countryside are studied in relation to economic development. As the middle classes become wealthier during the nineteenth century they no longer had the same interest in buying furniture at the local auctions as they had had during the eighteenth century. Instead, the auctions increasingly became an important market for the growing demands of the lower classes. The article also discusses how the demand for furniture may function as a proxy for trends in furnishings as well as a manifestation of increasing wealth.

Published in Jon Stobart & Ilja van Damme eds., Modernity and the Second-hand Trade. European Consumption Cultures and Practices, 1700-1900, Palgrave MacMillan. 2010.

 

The Swedish Financial Revolution

Anders Ögren (ed.), Mats Larsson, Kristina Lilja, Håkan Lindgren, Tom Petersson, Klas Nyberg, Håkan Lobell, Oskar Broberg, Mikael Lönnborg, Mikael Olsson, Hans Sjögren, Sverre Knutsen and Richard Sylla.

How could Sweden go from a financially backward country to one with a well-functioning financial system, and what did the financial revolution mean for the economic development, market integration and financial crises? Today the existence of a financial system might be taken for granted in all economically developed countries. It is hard to imagine society without one. Despite financial setbacks and problems, as today during the financial crisis, there is no doubt that a well-functioning financial system promotes economic wealth. However, in Sweden finance was, for a long time and until recently, a matter that concerned only a few people. During a short period of time from the 1850s to the 1870s many institutional and organizational changes spurred a rapidly increasing financial deepening that took off in the late 1860s. But as finance becomes a matter for the general public, so do financial crises. This books tells us why and how this financial revolution took place and how it affected not only all sectors of the economy but also politics.

Published by Palgrave MacMillan, 2010.

 

Bilateral exchange clearing with Germany during the 1930s: the experience
of the Scandinavian countries

Peter Hedberg

Bilateralism is commonly regarded as one of the main sources of the rise of protectionism and the disintegration of the international economic and political system during the interwar years. Bilateral agreements also became a tool of large countries to exploit smaller trading partners. It has been claimed that Germany perfected these methods. This chapter argues that bilateral agreements, on the contrary, were initiated by small countries such as the Scandinavian in order to bridge diverging interests with larger economies.

Published in Managing Crises and De-globalisation. Nordic foreign trade and exchange, 1919–1939, Routledge, 2010.

 

 

Ett tidningshus i Jönköping. Ursprung, tillkomst, framväxt 1861–2008

Peter Sandberg

Boken handlar om Jönköpings-Posten, som startades 1865 av den kristne boktryckaren Herman Hall. Från början av 1890-talet tog familjen Hamrin successivt över tidningen och har under fyra generationer utvecklat den till den mest framgångsrika folkrörelsetidningen. Efter 1970 startade en diversifieringsprocess som innebar att verksamheten breddades. Idag är tidningsutgivningen en av flera divisioner inom moderbolaget Herenco.

Utgiven av NORDICOM-Sverige, 2010

 

 

 

Kommers
Etniska nätverk bland 1700-talets grosshandlare

Karin Ågren

Många av de grosshandlare som invandrade till Sverige under 1700-talet var innovativa och nytänkande. Den gemensamma referenspunkten för dem var den tyska kyrkan i Stockholm. Mellan församlingsmedlemmarna knöts starka sociala band som kunde utnyttjas i den ekonomiska verksamheten.


 

Klubbade stolar och bord. Auktionshandel med möbler 1720–1890

Kristina Lilja, Sofia Murhem & Göran Ulväng

Vi undersöker vilken betydelse möbelhandeln på auktion – i Stockholm och i Enköping med dess omgivande landsbygd – hade i förhållande till samhällsförändringen under perioden 1720-1890. Under 1700-talet var det främst borgare som köpte möbler på auktion medan det under 1800-talet var framför allt de egendomslösa som var aktiva på möbelauktionerna.

Publicerade i Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen, Uppsala universitet, 2010.

 

 

Från svensk malmexport till utländsk etablering.
Grängesbergsbolagets internationalisering 1953–1980

Göran Bergström

Under efterkrigstiden omstrukturerades Grängesbergsbolaget, ett av Sveriges största och mest traditionsrika industriföretag. Huvuddelen av gruvproduktionen förlades utomlands samtidigt som stora investeringar gjordes i den svenska stål- och verkstadsindustrin. Avhandlingen analyserar Lamco – Grängesbergsbolagets storskaliga gruvprojekt i Liberia – och hur koncernens övergripande internationaliseringsstrategier förändrades i takt med ökad global konkurrens.

Utgiven Uppsala universitet, 2009.

 

 


Books


Mellan det lokala och det globala. Det svenska
banksystemet ur ett historiskt perspektiv

Tom Petersson

Det svenska banksystemet har spelat en avgörande roll för Sveriges omvandling från ett fattigt jordbruksland i mitten av 1800-talet till ett av världens rikaste länder. Industrier, hantverk, samhällsinfrastruktur och bostadsbyggandet har finansierats med hjälp av bankerna. I boken följer vi Roslagens Sparbank från dess bildande till dess 150-årsjubileum 2009 mot bakgrund av de grundläggande förändringarna inom det svenska banksystemet.

Utgiven av Roslagens Sparbank, 2009.

 

 


Tillväxt och tradition. Perspektiv på Stockholms
moderna ekonomiska historia

Håkan Lindgren & Tom Petersson (red.), Mats Larsson, Camilla Elmhorn, Roger Henning, Enrique Rodriguez, Kent Eriksson, Jan Ottosson, Hans Sjögren, Mats Bladh och Örjan Sjöberg.

Stockholm har framgångsrikt genomgått en ekonomisk metamorfos under de senaste decennierna och tagit täten i den tredje industriella revolutionen inom svensk ekonomi. I boken beskrivs bland annat Stockholm som finansiellt centrum, medie- och nyhetsmarknaden, den privata byggsektorn, handel och konsumtion, IKT- och life-science-industrin och regionens politiska ekonomi.

Utgiven av Stockholmia förlag i samarbete med Stockholms Handelskammare och Stiftelsen för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning, 2008.

 


Åke Wiberg – entreprenör och politiker

Mats Larsson

Åke Wiberg är idag en ganska okänd person. Inte desto mindre spelade han från det tidiga 1930-talet till början av 1960-talet en viktig roll för såväl politisk som ekonomisk utveckling i Malmöregionen. Han var ägare till Malmö Strumpfabrik, ett av de större textilföretagen i staden, och genom sitt politiska engagemang bidrog han bland annat till att rensa Högerpartiet från nazistiska sympatisörer.

Utgiven av Atlantis, 2007.

 


 

 

Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska
och sociala strategier under 1700-talet

Karin Ågren

På 1700-talet expanderade Sveriges handel. Grosshandlarna, som var den mest betydande gruppen köpmän, gynnades både ekonomiskt och politiskt under perioden. I Köpmannen i Stockholm analyseras gruppens strategier med hjälp av nätverksteori. Syftet är att belysa köpmännens betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling.
Publicerad av Uppsala universitet, 2007.

 

 

 


”Bäste Broder”! Nätverk, entreprenörskap och
innovation i svenskt näringsliv

Ylva Hasselberg & Tom Petersson (eds.), Fredrik Andersson, Carina Gråbacke, Mats Larsson, Therese Nordlund, Hans Sjögren, Kalle Westberg och Sven Widmalm.

Bäste Broder! studerar tre nyckelbegrepp i det svenska näringslivets utveckling sedan sekelskiftet 1900: nätverk, entreprenörskap och innovation. Hur förklarar vi de stora framgångar som ett stort antal exportorienterade företag haft och som än idag i hög grad präglar det svenska näringslivet? Och är nätverk verkligen alltid en positiv faktor i företagandet? Boken vänder sig till dig som vill ha en fördjupad analys av den teoretiska diskussionen kring begreppet nätverk och som är intresserad av det svenska näringslivets långsiktiga utveckling.

Utgiven av Gidlunds, 2006.

 


Chapters

 

Entrepreneurship and ownership: the long-term
viability of the Swedish Bonnier and Wallenberg family business groups

Mats Larsson, Håkan Lindgren & Daniel Nyber

This article highlights the problems connected with family companies. Succession strategies as well as the exercise of ownership control and entrepreneurship is discussed in a long-term perspective and comparisons are made between these two important family groups.

Published in Creating Nordic Capitalism. The Business History of a Competitive Periphery, Palgrave MacMillan, 2008.

 

 


Women, money and the financial revolution.
A gender perspective on the development of the Swedish financial system, c1860-1920

Tom Petersson

Published in Women and their money 1700–1950. Essays on women and finance, Routledge, 2008.

 

 

 

 


Articles

 


The creation of big business in the Swedish brewing industry during the aftermath of the Second World War

Peter Sandberg

In the mid 1950’s the Swedish brewing cartel ceased to exist. It paved way for amalgamations in the whole industry and a monopoly was soon established. Limiting expansion possibilities forced the management to seek new investments. By the early 1970’s the combine had become a diversified holding company.

Published in Scandinavian Economic History Review, vol. 50, no.1, 2010.


The pressure of new innovation on transnational cartels and trade organisations: the tin can and the increased competition between the Swedish and Danish brewing industries since the 1950s

Peter Sandberg

The tin can opened up new possibilities and improved distribution systems that challenged the Scandinavian brewing industry and the old order of cartel control. The Danish brewing industry took the initiative and imports of Danish beer into Sweden grew substantially in the 1960’s and beyond.

Published in Journal of the Brewery History Society, no. 131, 2009.


Preparing for a revolution. Some remarks on the
development of the early Swedish banking system

Mats Larsson & Tom Petersson

This article focuses on the organizational formation and market preparations leading up to the financial revolution that took place in Sweden from the 1860s and onwards. The Swedish financial markets were relatively unregulated and free from governmental control and supervision. Local financial entrepreneurs were able to construct locally-focused banking systems, based on personal networks, trust and intensive cooperation between commercial and savings banks.

Published in Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit, vol. 9, 2009.

 


Conference Papers


Uppsala Papers in Finacial and Business History
 

(no. 1-15 Uppsala Papers in Financial History)

1. Mats Larsson: Aktörer, marknader och regleringar. Sveriges finansiella system under 1900-talet. 1993.

2. Alexander Boksjö & Mikael Lönnborg-Andersson: Svenska finanskriser - orsaker, förlopp, åtgärder och konsekvenser. 1994.

3. Hans Sjögren (red.): Bankinspektör Folke von Krusenstjernas vitbok. Anteckningar från bankkrisen 1922-1923. 1994.

4. Rolf Marquardt: Internationalisering av svenska banker. En process i fem faser. 1994.

5. Mikael Olsson: Corporate Governance in Economies of Transition. The case of the Slovak Republic. 1996.

6. Anders Ögren: Riksbankens penningpolitik. Kreditförsörjning och prisstabilitet 1869-1881. 1996.

7. Arne Håfors: En statlig affärsbank i Sverige. Drivkrafter och motiv 1910-1930. 1996.

8. Mats Larsson & Mikael Lönnborg-Andersson (red.): Institutioner och organisationer på den svenska bankmarknaden. Erfarenheter från bankkrisen. 1996/97.

9. Karin Ky Hanson: Den svenska OTC-marknaden. Framväxt och funktionssätt. 1996/97.

10. Tom Petersson: Bankanknutna utvecklingsbolag 1962-1990. Tillkomst, drivkrafter och utveckling. 1996/97.

11. Kristina Lilja: Utav omsorg och eftertanke – en undersökning av Falu stads sparbanks sparare 1830-1914. 2000.

12. Lars Fälting, Hilda Hellgren, Tom Petersson, Anders Sjölander: Both a Borrower and a Lender be – Savings Banks in the Economic Development of Sweden, 1820-1939. Papers presented at the "24th annual meeting of the Social Science History Association, Fort Worth, USA, November 11-13, 1999, with comments. 2000.

13. Anders Sjölander: Att reglera eller inte reglera – en undersökning av sparbanksfrågan i riksdagen 1882-1939. 2000.

14. Jenny Andersson: Staten och sjukkassorna. Regleringarna av den svenska sjukkasserörelsen 1891 och 1910. 2000.

15. Hilda Hellgren: Med säkerheten i centrum. Sala sparbanks lån, låntagare och borgensmän 1860-1910. 2002.

16. Tom Petersson: I teknikrevolutionens centrum. Företagsledning och utveckling i Facit, 1957-1972. 2003.

17. Ylva Hasselberg: Spindeln i nätet. Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skutskär, 1875-1896. 2003.

18. Tomas Matti: Industriförbundet och den demokratiska utmaningen. Företagsledarnas professionaliseringprocess, 1900-1940. 2003.

19. Göran Bergström: Konflikter kring burskapet - en studie av borgerliga näringsprivilegier i Uppsala, åren 1830-46. 2006

20. Peter Hedberg & Mats Larsson: A Financial System under Pressure: The Case of Sweden 1930-45. 2006.